به نور گفته ام ثمر ات مبارک به بهشت گفته ام شجر ات مبارک _ سید مجید بنی فاطمه _ سرود

به نور گفته ام ثمر ات مبارک به بهشت گفته ام شجر ات مبارک _ سید مجید بنی فاطمه _ سرود

آثار دیگر این مداح

برچسب ها