هرچه که در عالم است جهان به نگاه اوست ما قطره ایم دریا محمد است _ مهدی یغمایی _ موسیقی مذهبی

هرچه که در عالم است جهان به نگاه اوست ما قطره ایم دریا محمد است _ مهدی یغمایی _ موسیقی مذهبی

برچسب ها