یه بوسه ی ساده به تربتت مثل بوسه به دودستاته – شور – امیر برومند

یه بوسه ی ساده به تربتت مثل بوسه به دودستاته - شور

آثار دیگر این مداح

برچسب ها