بیابان بود و صحرا بود – واحد – محمود کریمی

واحد (بیابان بود و صحرا بود آن‌جایی که من بودم)

آثار دیگر این مداح

برچسب ها